handle

แปลว่า


vt ดูแล
ความหมายเหมือนกับ: cope , deal with
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการ
vt ถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: จับ
n ที่จับ
ความหมายเหมือนกับ: haft;shaft
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ถือ , ด้าม , มือถือ , มือจับ , หูจับ
n โอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: ความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จ

รูปภาพ


handle ที่จับที่จับ

ตัวอย่างประโยค


I'll handle this. ฉันจะจัดการสิ่งนี้เอง
I'll handle this personally. ฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง
Can you handle that for me? คุณช่วยจัดการสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
I can handle it myself. ฉันสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเอง
You cannot handle the pressure. แกไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้หรอก

หมวดคำ