gold

แปลว่า


n ทอง
ความหมายเหมือนกับ: aurum
คำที่เกี่ยวข้อง: ทองคำ
adj สีทอง
ความหมายเหมือนกับ: aurous , golden
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นสีทอง
n สีทอง

รูปภาพ


gold สีทองสีทอง

หมวดคำ