facilitate

แปลว่า


vt ทำให้สะดวกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: help , simplify
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ง่ายขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top