executive

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการบริหาร
ความหมายเหมือนกับ: administrative , menagerial
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการดำเนินการ
n ผู้บริหาร
ความหมายเหมือนกับ: administrator , director , manager
คำที่เกี่ยวข้อง: นักบริหาร , ผู้มีอำนาจบริหาร