ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

menagerial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *menagerial*, -menagerial-

menagerial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menagerial (adj.) เกี่ยวกับการบริหาร See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ Syn. administrative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า menagerial
Back to top