evaporate

แปลว่า


vi ค่อยๆ เลือนหายไป
ความหมายเหมือนกับ: disappear , fade , vanish
คำที่เกี่ยวข้อง: ค่อยๆ จางหายไป
vt ทำให้ระเหย
ความหมายเหมือนกับ: vaporize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กลายเป็นไอ
vi ระเหย
ความหมายเหมือนกับ: vaporize
คำที่เกี่ยวข้อง: กลายเป็นไอ