essential

แปลว่า


adj จำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: crucial , necessary
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสำคัญ , ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด , ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด
n องค์ประกอบสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: เนื้อแท้ , ปัจจัยพื้นฐาน , สิ่งจำเป็น

ตัวอย่างประโยค


It's essential to go to school. เป็นความจำเป็นที่ต้องไปโรงเรียน