endeavor

แปลว่า


n ความพยายาม
ความหมายเหมือนกับ: attempt , effort , try
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอุตสาหะ , ความบากบั่น , ความมานะ
vt พยายาม (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: attempt , strive , try
คำที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหะ , บากบั่น , มานะ

คำที่มี "endeavor" ในคำ


strong endeavor n ความบากบั่น (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: strivingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top