editorial

แปลว่า


adj เกี่ยวกับบรรณาธิการ
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
n บทบรรณาธิการ
ความหมายเหมือนกับ: column , commentary