dissension

แปลว่า


n ความไม่ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: conflict , discord , frictior
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขัดแย้งกัน , ความไม่สอดคล้องกัน
คำตรงข้าม: agreement , harmony


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top