dilemma

แปลว่า


n สภาวะลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: problem , crisis , mess
คำที่เกี่ยวข้อง: สถานการณ์ลำบาก , ภาวะวิกฤติ

คำที่มี "dilemma" ในคำ


on the horns of a dilemma idm ยังไม่ตัดสินใจระหว่างสองสิ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top