construction

แปลว่า


n การก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: building
คำที่เกี่ยวข้อง: การปลูกสร้าง
n การคิดค้น
n การตีความ
ความหมายเหมือนกับ: interpretation
n คำหรือวลีที่ผูกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: expression , grammatical construction
n โครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: structure
n สิ่งปลูกสร้าง

รูปภาพ


construction การก่อสร้างการก่อสร้าง

หมวดคำ