childhood

แปลว่า


n ช่วงต้น
ความหมายเหมือนกับ: early stage
คำที่เกี่ยวข้อง: ระยะต้นๆ
n วัยเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: youth , immaturity
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฐมวัย , วัยต้น
คำตรงข้าม: maturity , adulthood