capture

แปลว่า


vt เข้าครอบครองที่ดิน
ความหมายเหมือนกับ: occupy , conquer
vt จับกุม
ความหมายเหมือนกับ: seize , take , apprehend