bent

แปลว่า


adj คดงอ
ความหมายเหมือนกับ: curved , hunched
คำที่เกี่ยวข้อง: โค้ง , งองุ้ม
adj แน่วแน่
คำที่เกี่ยวข้อง: จริงจัง
adj โกงกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: คดโกง
n ทักษะ
ความหมายเหมือนกับ: talent , skill
คำที่เกี่ยวข้อง: ความชำนาญ
n (พืช) หญ้าอ้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: หญ้าแห้ง , หญ้าคา , หญ้ากระด้างจำพวกหนึ่ง บางชนิดใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์
sl รักร่วมเพศ
sl ที่ผิดกฎหมาย