attendance

แปลว่า


adj การเข้างาน
n การเข้าชั้นเรียน
ความหมายเหมือนกับ: presence , appearance
คำตรงข้าม: absence , nonappearance , nonattendance

คำที่มี "attendance" ในคำ


non-attendance n การไม่เข้าร่วม

nonattendance n การขาด
ความหมายเหมือนกับ: nonexistence
คำตรงข้าม: presence , attendance

be in attendance vt ปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ความหมายเหมือนกับ: put in an appearance
คำตรงข้าม: be absent , leave , be missingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top