aquatic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: watery , aqueous
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอาศัยน้ำ
adj ที่เกี่ยวกับทะเล
ความหมายเหมือนกับ: marine , oceanic , saltwater
adj ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ
n พืชหรือสัตว์น้ำ

รูปภาพ


aquatic พืชหรือสัตว์น้ำพืชหรือสัตว์น้ำ

หมวดคำ