approval

แปลว่า


n การอนุมัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: การอนุญาต
n ความเห็นพ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ความยินยอมพร้อมใจ , ความเห็นชอบด้วย

คำที่มี "approval" ในคำ


disapproval n ความไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: dismissal , refusal
คำตรงข้าม: acceptance , welcome

on approval idm แบบส่งสินค้าให้ดูก่อนซื้อค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top