approval

แปลว่า


n การอนุมัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: การอนุญาต
n ความเห็นพ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ความยินยอมพร้อมใจ , ความเห็นชอบด้วย