allied

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา
adj ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
ความหมายเหมือนกับ: related , associated , connected
adj ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน