ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pensively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pensively*, -pensively-

pensively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pensively (adv.) ด้วยความโหยหา See also: ด้วยความละห้อยหา Syn. melancholically, yearningly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pensively
Back to top