ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puzzled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puzzled*, -puzzled-

puzzled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puzzled (adj.) ซึ่งงุนงง See also: ซึ่งสับสน Syn. bewildered, perplexed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งงก๊ง (v.) be puzzled See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped Syn. งง
งงเต้ก (v.) be puzzled See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped Syn. งง, งงก๊ง
ฉงน (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
ฉงนฉงาย (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
ฉงนสนเท่ห์ (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
พิศวงงงงวย (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
ละลวย (v.) feel puzzled See also: be misled, be confused, be perplexed Syn. งงงวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly, Mr. Jones, we're puzzled as to just who you are.ตรงไปตรงมานะคุณโจนส์ เรางงว่าคุณคือใคร
A force that has puzzled many minds. Please, I have very little time.พลังอำนาจนี้ประกอบด้วยหลายสิ่ง อย่าง\ได้โปรด ข้ามีเวลาไม่มาก
Philosophers and scientists have puzzled over that question for thousands of years.นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ได้งง กับคำถามที่ว่า เป็นพัน ๆ ปี
I have to admit I was a bit, uh, puzzled when I heard you were still looking into that.ฉันต้องยอมรับเลยว่า ฉันค่อนข้างสงสัยนิดหน่อย ตอนที่ฉันได้ยินว่า เธอยังตามคดีนั้นอยู่
It puzzled Wegener that fossils of the same species of a now-extinct fern were reported to be found on both sides of the Atlantic.ว่าฟอสซิลของสปีชีส์เดียวกัน ของเฟิร์นตอนนี้สูญพันธุ์ ได้รับรายงานที่จะพบในทั้งสอง ด้านของมหาสมุทรแอตแลนติก แม้อยากรู้อยากเห็นมาก ขึ้นมีการค้นพบฟอสซิล
Another genius was puzzled by another aspect of the same mystery.อัจฉริยะอีกงงด้านอื่น ของความลึกลับเดียวกัน
Then we're awake. But we're very puzzled.งั้นเราก็ตื่นแล้ว แต่เรางงงวยเหลือเกิน
Yeah, let's go with puzzled.ใช่ ใช้คำว่า เป็นงง ก็แล้วกัน
I'm puzzled.- ผมกำลังแก้ปริศนาอยู่
Just before they'd ask him a question, just before he'd answer, he looked puzzled.เหมือนตอนก่อนนักข่าวถาม ก่อนเขาตอบ เขาดูเหมือนงุนงง

puzzled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, 纳闷 / 納悶] puzzled; bewildered
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄖ˙, 纳闷儿 / 納悶兒] puzzled; bewildered
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, 迷瞪] puzzled; bewildered; infatuated
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, 惊错 / 驚錯] puzzled; surprised and nonplussed

puzzled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当惑気味[とうわくぎみ, touwakugimi] (n,adj-na,adj-no) being somewhat puzzled; looking somewhat baffled
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious
惑う[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P)

puzzled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
ดูไม่ออก[v. exp.] (dū mai øk) EN: not understand ; be puzzled by ; cannot tell FR:
ละลวย[v.] (lalūay) EN: feel puzzled FR:
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
พิศวงสงสัย[adj.] (phitsawongs) EN: puzzled ; mystified FR:
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puzzled
Back to top