ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woebegone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woebegone*, -woebegone-

woebegone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woebegone (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ Syn. distressed, sorrowful Ops. happy, joyful
woebegoneness (n.) ความโศกเศร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Cause last year's effort was a little woebegone.เพราะความพยายามของปีที่แล้ว ไม่ค่อยสนุก
Oh. Lake Woebegone. Eeh!เพราะเหตุ Kerfuffle ระหว่างเชื้อชาติ อาเบด พวกเราทำอะไรได้บ้าง?

woebegone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
หน้าบอกบุญไม่รับ[adj.] (nābøkbunmai) EN: woebegone face FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
ตาปรอย[adj.] (tā prøi) EN: sad ; downcast ; woebegone ; down in the mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woebegone
Back to top