ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-known

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-known*, -well-known-

well-known ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-known (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, เป็นที่รู้จัก, เลื่องลือ Syn. famous, notorious, renowned Ops. unknown
English-Thai: HOPE Dictionary
well-known(เวล'โนน) adj. มีชื่อเสียง,ดี,เป็นที่รู้จักกันทั่วไป,คุ้นเคย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งเฟื่อง (adj.) well-known See also: famous
กระเดื่อง (v.) be well-known See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent Syn. ลือกระเดื่อง
กล่าวขาน (v.) be well-known See also: be renowned Syn. โจษขาน
กว้างขวาง (v.) be well-known See also: be famous
ลือกระเดื่อง (v.) be well-known See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent
ลือชา (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
ลือชาปรากฏ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
ลือชาปรากฏ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
ลือนาม (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
เลื่องลือ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
เลื่องลือ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
โจษขาน (v.) be well-known See also: be renowned
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์
Any relation to Georges Valombreuse, the well-known diplomat of the '70s?เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์จ วาลอมบรัว ผู้เป็นฑูตคนดังในยุค 70 หรือเปล่าครับ?
Of course. He's a really well-known photographer.แหงสิ เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพนะ
They say Shadowlaw's funneling money to Professor Sadler, a well-known biologist.ว่ากันว่า ชาโดว์ลูว์ให้เงินกับศาสตราจารย์แซดเลอร์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังน่ะ
But what is not well-known is that at the very same time... he was winning' all his championships,แต่ที่ไม่รู้กันแพร่หลาย ในขณะเดียวกับ... ...ที่เขาชนะการแข่งขันกอล์ฟ...
Well, it is a well-known science factoid that metal plus heat equals...มันคือเกร็ดความรู้ที่ใครๆก็รู้นะคะ ว่าโลหะ บวก ความร้อน ได้เท่ากับ
Pretty well-known in his day.แต่ก่อนน่ะ ท่านมีชื่อเสียงนะ
A well-known shaman pointed to that rock.พวก นักทำพิธี ชี้ไปที่หิน
The stream water is well-known for its coolness and purity.ลำธารนี้เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความเย็นและความบริสุทธิ์
Simon Ross, a well-known journalist based here in London with the Guardian newspaper.ไซมอน รอส นักข่าวประจำในลอนดอน จากหนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดี้ยน

well-known ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, 出名] well-known for sth; to become well known; to make one's mark
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 胜地 / 勝地] well-known scenic spot
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, 闻达 / 聞達] illustrious and influential; well-known
[wén, ㄨㄣˊ, 闻 / 聞] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 闻名 / 聞名] well-known; famous; renowned; eminent

well-known ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公知[こうち, kouchi] (n,adj-no) well-known
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known
知れ渡る[しれわたる, shirewataru] (v5r,vi) to be well-known
見知り越し[みしりごし, mishirigoshi] (n) being well-known to
隠れも無い;隠れもない[かくれもない, kakuremonai] (exp) well-known
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
人口に膾炙する[じんこうにかいしゃする, jinkounikaishasuru] (exp,vs-i) to be on everyone's lips; to be well-known; to be famous
周知[しゅうち, shuuchi] (n,vs) common knowledge; (something) well-known; (P)
著名[ちょめい, chomei] (adj-na,n) well-known; noted; celebrated; (P)
轟く[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb
顕彰[けんしょう, kenshou] (n,vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P)

well-known ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ได้ชื่อ[v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of FR:
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฟุ้งเฟื่อง[adj.] (fungfeūang) EN: well-known FR:
ขึ้นชื่อ[adj.] (kheuncheū) EN: famous ; noted : well-known ; renowned FR: bien connu ; réputé
ขึ้นหน้าขึ้นตา[v.] (kheunnākheu) EN: be well-known FR:
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: well-known ; acclaimed FR:
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be well-known ; be famous ; be influential FR: être populaire ; être influent ; être connu
ลือชา ; ลือชาปรากฏ[v.] (leūchā ; le) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre
ลือชา[adj.] (leūchā) EN: well-known ; celebrated ; renowned ; famous FR:
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre ; être réputé
มีชื่อ[adj.] (mīcheū) EN: well-known ; famous ; notorious ; popular FR:
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent FR:
แพร่หลาย[adj.] (phraēlāi) EN: well-known ; popular ; widely known ; widespread FR: répandu ; courant
ผู้กว้างขวาง[n. exp.] (phū kwāngkh) EN: well-known person ; well-known figure ; well-connected person ; influential person FR: personne influente [f]
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned FR: célèbre
ลือชาปรากฏ[adj.] (leūchāprāko) EN: well-known; celebrated; renowned; famous FR:

well-known ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prominenten {pl}well-known people

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-known
Back to top