ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vitality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vitality*, -vitality-

vitality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitality (n.) กำลังกาย See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด Syn. liveliness, spirit Ops. lethargy, languor, spiritlessness
English-Thai: HOPE Dictionary
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
English-Thai: Nontri Dictionary
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vitality๑. สภาพมีชีวิต๒. ความมีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีชีวิต (n.) vitality See also: living, animation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blume's got a bit more spark and vitality than you expected, doesn't he?บลูมมีไฟและหัวใจมากกว่าที่คุณคิด ว่ามั้ย
Uh, restoring vitality and youthfulness.ให้กำลัง ให้ความหนุ่มสาว
I do admire a man with your... vitality.ฉันนิยมผู้ชาย... ...ที่แข็งขัน
"In order to ensure the continued strength and vitality,ยุทโธปกรณ์ของฝ่ายสัมพันธมิตรสำเร็จ
When I at last noticed, my heart had already become hard from the gradual loss of its youthful vitality.รู้สึกตัวอีกที หัวใจของผมก็ด้านชา ปราศจากความรู้สึกวัยเด็ก
I'm so very worried... Your vitality's been drained from you.ผมเป็นห่วงคุณมากเลยนะ หน้าตาของคุณมันขาดชีวิตชีวา
I interviewed him several times and I was drawn to his vitality...ฉันได้สัมภาษณืเขาหลายครั้ง ฉันหลงไหลความมีชิวิตชีวาของเขาน่ะค่ะ
I have complete confidence in my vitality.ผมมั่นใจในความมีชีวิตชีวาของผมอย่างเต็มเปี่ยม
What I need... is an infusion of vitality.ที่ฉันต้องการ สมุนไพรเพิ่มพลัง

vitality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打彩 / 無精打彩] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively
活力[huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, 活力] energy; vitality; vigor; vital force
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, 生机 / 生機] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙, 精神] vigor; vitality; drive; spiritual
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 蓬勃] vigorous; flourishing; full of vitality
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, 朝气 / 朝氣] vitality; dynamism
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 生命力] vitality

vitality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァイタリティ[, vaitaritei] (n) vitality
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活動力[かつどうりょく, katsudouryoku] (n) energy; vitality
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活溌溌地;活発発地[かっぱつはっち;かっぱつぱっち, kappatsuhacchi ; kappatsupacchi] (n,adj-no,adj-na) being full of vitality (energy); vigorous and in high spirits
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality
バイタリティー(P);バイタリティ[, baitaritei-(P); baitaritei] (n) vitality; (P)
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P)
元気一杯;元気いっぱい[げんきいっぱい, genkiippai] (adj-na,adv,n) brimming with health (vigor); full of vitality; full of health
元気旺盛[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life
気力[きりょく, kiryoku] (n) willpower; energy; vitality; (P)
気力旺盛[きりょくおうせい, kiryokuousei] (n,adj-na) being full of energy (drive, motivation, vitality)
活力[かつりょく, katsuryoku] (n) vitality; energy; dynamism; (P)
生彩[せいさい, seisai] (n) life; vitality; vividness
生気[せいき, seiki] (n) life; vitality; verve; vigor; vigour; animation; spirit
生気溌剌[せいきはつらつ, seikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) being full of vitality; being vivacious
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P)

vitality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
กำลังวังชา[n.] (kamlangwang) EN: strength ; vitality ; energy FR: force [f]
กระชุ่มกระชวย[adj.] (krachumkrac) EN: hale and hearty ; full of vitality ; lively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vitality
Back to top