ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vitality-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vitality, *vitality*,

-vitality- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blume's got a bit more spark and vitality than you expected, doesn't he?บลูมมีไฟและหัวใจมากกว่าที่คุณคิด ว่ามั้ย
Uh, restoring vitality and youthfulness.ให้กำลัง ให้ความหนุ่มสาว

-vitality- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァイタリティ[, vaitaritei] (n) vitality
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活動力[かつどうりょく, katsudouryoku] (n) energy; vitality
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活溌溌地;活発発地[かっぱつはっち;かっぱつぱっち, kappatsuhacchi ; kappatsupacchi] (n,adj-no,adj-na) being full of vitality (energy); vigorous and in high spirits
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality

-vitality- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
กำลังวังชา[n.] (kamlangwang) EN: strength ; vitality ; energy FR: force [f]
กระชุ่มกระชวย[adj.] (krachumkrac) EN: hale and hearty ; full of vitality ; lively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vitality-
Back to top