ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vandal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vandal*, -vandal-

vandal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vandal (adj.) คน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandal (n.) ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. delimquent, hooligan, rowdy
Vandalic (adj.) เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalism (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction, sabogate Ops. protection, preservation, replacement
Vandalism (n.) การเป็นคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalistic (adj.) ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalization (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalize (vt.) ทำลายทรัพย์สิน See also: ทำลายข้าวของ Syn. damage, destroy, sabogate
English-Thai: HOPE Dictionary
vandal(แวน'เดิล) n. สมาชิกเผ่าเยอรมันในสมัยศตวรรษที่ 5 ที่ถูกชาว Gaul และสเปนรุกราน adj. เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันดังกล่าว,ชอบทำลาย,ทรัพย์สินของคนอื่น,ป่าเถื่อน., See also: Vandalic adj. vandal n. ผู้ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
vandal(n) คนป่าเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vandalismการทำลายทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not the neighborhood vandal I'm worried about.ผมไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ทำลายข้าวของ ทำไมผมต้องกังวล
As long as the neighborhood vandal keeps my neighbors on edge, I will have no privacy.ตราบเท่าที่ เพื่อนบ้านที่ทำลายข้าวของ ทำให้เพื่อนบ้านของผมล้ำเส้น จนผมไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว
# And I'll glow, to the extreme # # I rock a mic like a vandal ## ปิดไฟแล้วฉันจะ เปล่งประกายสุดๆ #
We've got a vandal in the museum.เรามีพวกป่าเถื่อนอยู่ในพิพิธภัณฑ์
Sick vandalism.พวกโรคจิตมือบอน ช่วยด้วย! ฉลาม!
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่
The peaceful town of Briarville was rocked this afternoon... in the wake of a horrible act of vandalism.เมืองไบรอาร์วิลที่สงบสุข สั่นสะเทือนบ่ายวันนี้ จากการกระทำร้ายกาจของวัยรุ่นคึกคะนอง
No reason for revenge.What about vandalism?ไม่มีเหตุผลที่จะแก้แค้น แล้วการทำลายทรัพย์สินล่ะ
The project was derailed by a couple of misguided vandals.the project was derailed by a couple of misguided vandals.

vandal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, 毁坏 / 毀壞] damage; destruction; to devastate; to vandalize

vandal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンダリズム[, bandarizumu] (n) vandalism
公共物汚損[こうきょうぶつおそん, koukyoubutsuoson] (n) vandalism
芸術文化の破壊[げいじゅつぶんかのはかい, geijutsubunkanohakai] (n) vandalism

vandal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ทำลายตู้โทรศัพท์[v. exp.] (thamlāi tū ) EN: FR: vandaliser des cabines téléphoniques

vandal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vandale {m} | Vandalen
Vandalismus {m}vandalism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vandal
Back to top