ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unloose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unloose*, -unloose-

unloose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unloose (vt.) คลายออก See also: ปล่อยออก, ทำให้หลวม, ผ่อนคลาย Syn. unfasten, untie, disengage, loosen
unloosen (vt.) คลายออก See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash Ops. fasten, bind, lock, chain, hitch
English-Thai: HOPE Dictionary
unloose(อันลูส') vt. คลายออก,ปล่อยออก,ทำให้หลวม,แก้,ขยาย,ทำให้อิสระ,ผ่อนคลาย
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก,ปล่อยออก,ผ่อนคลาย, Syn. unloose,loosen
English-Thai: Nontri Dictionary
unloose(vt) ปล่อยไป,แก้,ขยาย,คลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unloose
Back to top