ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

understate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *understate*, -understate-

understate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
understate (vt.) กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่ See also: กล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง Syn. low-key, classical, subtle, throwaway Ops. overstate, exaggerate
understate (vi.) บรรยายไม่เต็มที่ See also: กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่ Syn. low-key, classical, subtle, throwaway Ops. overstate, exaggerate
understated (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัยๆ See also: ซึ่งบอกไม่หมด, ซึ่งเข้าใจลำบาก Syn. implied
understatement (n.) การการประเมินค่าต่ำไป
English-Thai: HOPE Dictionary
understate(อันเดอะสเทท') vt. บรรยายไม่เต็มที่,กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่., See also: understatement n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, understate much?ใช่ พูดแค่นั้นยังน้อยไปหน่อยนะ?
To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่
Well, that's just the understatement of the year.นั่นมันยังน้อยไป ถ้าเทียบกับที่หนูทำลงไป
To say that both the meal and its maker have challenged my preconceptions about fine cooking is a gross understatement.การพูดว่าทั้งอาหาร และผู้ทำ ได้ท้าทายแนวความคิดที่ผมเคยมี ต่อการทำอาหารชั้นสูง ก็ยังเป็นการพูดที่น้อยไป
Um, I think "understated" was what they were going for.อืม ฉันว่าพวกเขาเลือกที่จะพูดน้อยกว่าที่เป็นจริง
Would be an understatement. You going?แล้วเรื่องการเงินหล่ะ นายเป็นยังไงบ้าง
No, but it's an understatement to say that there are ceo's who don't like you, and they're using their influence in washington against you.มีผู้บริหารบางคนไม่ชอบคุณ พวกเขาใช้อำนาจกดดันทางวอชิงตันต่อต้านคุณ
Who name themselves In the press. Highly intelligent may be A bit of an understatement.สติปัญญาสูงก็อาจจะไม่ค่อยพอ
There was a meeting, and to say it went badly would be an understatement.มีการนัดพบ มันคงไปได้ไม่ดีแน่ ถ้าฉันยังห่วงชัคอยู่
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก
To say that they are permanently damaged would be an understatement.จะบอกว่าพวกเขาได้รับ ผลกระทบอย่างถาวร คงเป็นการประเมินค่า ต่ำเกินไป
Understatement.- บรรยายไม่ถูกเชียวล่ะ

understate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า understate
Back to top