ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncommunicative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncommunicative*, -uncommunicative-

uncommunicative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncommunicative (adj.) เงียบขรึม See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved Ops. communicative, communicatory
uncommunicatively (adv.) อย่างไม่พูดมาก See also: อย่างสงบปากคำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's uncommunicative, face of doom all the time, bouts of crying.เขาไม่ยอมพูดยอมจา ทำหน้าอมทุกข์ตลอดเวลา เหมือนจะร้องไห้
He said I was uncommunicative.เขาบอกว่า เป็นเพราะฉันไม่บอกเขา
She is violent, uncommunicative, and I'm worried...เธอมีท่าทีรุนแรง เงียบขรึม \ และผมกังวลว่า...
Ms. Shaw may be violent and uncommunicative, but she is never tardy.คุณชอว์ อาจได้รับอันตราย และก็ติดต่อเธอไม่ได้ด้วย และเธอก็ไม่เคยสาย

uncommunicative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, 沉默] silence; uncommunicative

uncommunicative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)

uncommunicative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดคำตอบคำ[adj.] (phūt kham t) EN: uncommunicative FR:

uncommunicative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschlossen {adv}uncommunicatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncommunicative
Back to top