ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reserved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reserved*, -reserved-

reserved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reserved (adj.) จองไว้ Syn. booked, engaged
reserved (adj.) สำรองไว้ Syn. kept, stored
reserved (adj.) ซึ่งสงวนท่าที See also: ไว้ตัว Syn. restrained, shy, silent
reserved supply (n.) ทรัพยากร
reservedly (adv.) ซึ่งสงวนไว้ See also: ซึ่งสำรองไว้
reservedness (n.) การสงวนไว้ See also: การสำรองไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้,สำรองไว้,จองไว้,รักษาไว้,สงบเสงี่ยม,สงวนท่าที, See also: reservedness n.
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reserved forestป่าสงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved wordคำสงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนแทน (adj.) reserved See also: second Syn. ตัวแทน, ตัวสำรอง Ops. มือหนึ่ง
มือสอง (adj.) reserved See also: second Syn. ตัวแทน, คนแทน, ตัวสำรอง Ops. มือหนึ่ง
สำรอง (adj.) reserved
ทุนสำรอง (n.) reserved fund See also: capital reserve
ทุนสำรองเงินตรา (n.) reserved fund See also: gold reserve, foreign funds reserve
ชำ (adj.) preserved See also: dry
ต้มปลาร้า (n.) curries with preserved fish
ต้มเปอะ (n.) curries with bamboo shoot, preserved fish, without coconut milk
ร้า (n.) fish preserved with salt See also: fermented fish Syn. ปลาร้า
สงวนท่า (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. ไว้ท่า, ไว้ท่าที
สงวนท่าที (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที
หมักดอง (adj.) preserved See also: processed, kept in vinegar or salt solution Syn. ดอง
ไข่สำเภา (n.) preserved egg See also: egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black Syn. ไข่เยี่ยวม้า
ไข่เยี่ยวม้า (n.) preserved egg See also: egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black Syn. ไข่สำเภา
ไว้ท่า (v.) be reserved See also: quiet, shy, modest Syn. ไว้ท่าที
ไว้ท่าที (v.) be reserved See also: quiet, shy, modest
ไว้ท่าที (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า
ไหปลาร้า (n.) jar containing preserved fish
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have reserved seatingฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No! That flower is reserved for usไม่ ดอกไม้นั้นสงวนไว้สำหรับเรา
But I request that my candidate be reserved for me to deflowerแต่ฉันต้องการสิ่งนั่น candidate be ของฉัน ที่สงวนไว้สำหรับฉันที่จะไม่ได้ไหล
They'll find they have reserved seats ... somewhere along one of the baselines, where they sat when they were children ... and cheered their heroes, and they'll watch the game, and it will be as if they dipped themselves in magic waters.พวกเขาจะพบว่า พวกเขาได้นั่งในที่ที่จัดไว้ ใกล้กับขอบสนาม ที่พวกเขาเคยนั่งตอนยังเด็ก
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง...
I reserved a bottle of wine to be opened in the year 2000. How is it?ผมจองไวน์ไว้ขวดหนึ่ง จะไว้ฉลองปี 2000 คุณว่าไง
This bath is reserved for our filthiest guestsอ่างนี้ไว้สำหรับ แขกที่สกปรกที่สุด
No, I've actually reserved the best Let's go!จริงๆแล้วฉันได้จองคนที่ดีที่สุดไว้ ไปกันเถอะ
We reserved a table for you upstairs Master Huoทางเราได้จัดเตรียมโต๊ะนั่งสำหรับท่านอาจารย์ฮั่วแล้ว เชิญด้านบนเลยครับ
This respite is reserved for killers.สถานที่นี้สงวนไว้เพื่อมือสังหารเท่านั้น
WE RESERVED THE iBOT. WE PAID FOR IT,เราจองรุ่นไอบอท เราจ่ายมันไปแล้วด้วย
Well, I've reserved a private room, so I'll check on it.อ่า ดีจัง ผมจองห้องส่วนตัวไว้ ผมขอไปตรวจดูก่อนนะครับ
We reserved this room for you.เราเตรียมห้องนี้ไว้ให้คุณ

reserved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[là, ㄌㄚˋ, 腊 / 臘] December; preserved (meat)
[fǔ, ㄈㄨˇ, 脯] dried meat; preserved fruit
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, 木乃伊] mummy (preserved corpse)
[là, ㄌㄚˋ, 腊] preserved (meat)
[zhǎ, ㄓㄚˇ, 鮓] preserved fish
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, 拘谨 / 拘謹] reserved; over-cautious
皮蛋[pí dàn, ㄆㄧˊ ㄉㄢˋ, 皮蛋] thousand-year old eggs; preserved eggs

reserved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
遠々しい;遠遠しい[とおどおしい, toodooshii] (adj-i) distant (behavior, etc.); reserved
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language
プリザーブド[, puriza-budo] (adj-f) preserved (e.g. flower)
プリザーブドフラワー[, puriza-budofurawa-] (n) preserved flower
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)
佃煮[つくだに, tsukudani] (n) preserved food boiled in soy
保存食[ほぞんしょく, hozonshoku] (n) preserved foods
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
大っぴら[おおっぴら, ooppira] (adj-na,adj-no) (often as 大っぴらに) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn
後宮[こうきゅう, koukyuu] (n) (See 七殿,五舎) inner palace (reserved for women); harem; seraglio
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities
支那竹[しなちく, shinachiku] (n) (sens) (See 麺媽) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
桜湯[さくらゆ, sakurayu] (n) drink made of boiled water poured over preserved cherry leaves and blossoms
桜餅[さくらもち, sakuramochi] (n) rice cake with bean paste wrapped in a preserved cherry leaf
極論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) extreme logic; extreme argument; unreserved argument
水臭い(P);水くさい[みずくさい, mizukusai] (adj-i) stand-offish; distant; not frank; reserved; watery; (P)
水餅[みずもち, mizumochi] (n) mochi soaked in water (to protect against mold); rice cakes preserved in water
焼酎漬け;しょうちゅう漬け[しょうちゅうづけ, shouchuuduke] (n) fruit, etc. preserved in shochu
砂糖漬け;砂糖漬[さとうづけ, satouduke] (n) preserving in sugar; food preserved in sugar
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
膝を突き合わせる;膝をつき合わせる[ひざをつきあわせる, hizawotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face-to-face; to discuss unreservedly
自由席[じゆうせき, jiyuuseki] (n) unreserved seat
遠慮の無い;遠慮のない[えんりょのない, enryononai] (adj-i) unreserved
麺麻;麺媽[めんま;メンマ, menma ; menma] (n) (uk) (sens) (See 支那竹) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name

reserved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
จองแล้ว[adj.] (jøng laēo) EN: engaged ; reserved FR: réservé
เก็บปากเก็บคำ[v. exp.] (kep pāk kep) EN: be reserved ; be discreet ; mind one's tongue ; be close-mouthed FR: être discret
ข้าวปลูก[n.] (khāoplūk) EN: seed rice ; paddy reserved for planting FR:
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern ; grim FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself FR:
ปากหนัก[adj.] (pāknak) EN: reserved ; temperate FR: réservé ; tempéré
ป่าสงวนแห่งชาติ[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: national reserved forest FR:
เรือประเทียบ[n. exp.] (reūa prathī) EN: boat exclusively reserved for the ladies of the palace FR:
เสงี่ยม[adj.] (sa-ngīem) EN: reserved ; modest ; self-controlled ; polite ; unassuming FR: discret ; réservé ; calme
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:
สงบเสงี่ยม[adj.] (sa-ngop sa-) EN: modest ; reserved ; mild FR: discret ; réservé
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan li) EN: all rights reserved FR: tous droits réservés
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด[v. exp.] (sa-ngūan li) EN: all rights reserved FR:
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan th) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
สงวนท่าที[adj.] (sa-ngūan th) EN: noncommittal ; guarded ; reserved FR:
ถือเนื้อถือตัว[adj.] (theūneūathe) EN: aloof ; reserved ; distant FR:
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: aloof ; reserved ; distant FR:
ไว้ตัว[adj.] (waitūa) EN: aloof ; reserved FR: imbu ; infatué
แช่อิ่ม[adj.] (chaē-im) EN: preserved in sirup FR:
ชำ[adj.] (cham) EN: preserved ; dry FR: séché
เชื่อมน้ำตาล[adj.] (cheūam nāmt) EN: preserved in sugar FR:
แดก[v.] (daēk) EN: decomposed pickled fish preserved in brine FR:
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: jar containing preserved fish FR:
ไข่เค็ม[n. exp.] (khai khem) EN: salted egg ; preserved egg ; pickled duck's egg FR: œuf salé [m]
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg ; fermented duck's egg ; fermented hen's egg FR: œuf de cent ans [m]
กุ้งเจ่า[n. exp.] (kung jao) EN: preserved prawns FR:
หมักดอง[adj.] (mak døng) EN: preserved ; fermented ; pickled FR:
น้ำปลาร้า[n. exp.] (nām plārā) EN: fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
ป่าสงวน[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: forest reserve ; conserved forest ; preserved forest ; forestry conservation FR: forêt protégée [f] ; forêt classée [f]
ปลาแดก[n.] (plādaēk) EN: pickled fish ; fermented fish preserved with salt FR: poison sec pilé [m]
ปลาร้า[n.] (plārā [= ph) EN: pla ra ; fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish ; pungent traditional seasoning made from fermented fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhā) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
ทุเรียนกวน[n. exp.] (thurīen kūa) EN: preserved durian jam FR:
ต้มปลาร้า[n.] (tomplārā) EN: curry with preserved fish FR:

reserved ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückhaltend; reserviert {adj} | zurückhaltender | am zurückhaltendstenreserved | more reserved | most reserved
Stammtisch {m}table reserved for regular guests
Rückhaltlosigkeit {f}unreservedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reserved
Back to top