ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

communicative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *communicative*, -communicative-

communicative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
communicative (adj.) ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
communicative(คะมิว'นะเคทิฟว) adj. ชอบถ่ายทอด,เกี่ยวกับการสื่อสาร,เกี่ยวกับการติดต่อ., See also: communicativeness n. ดูcommunicative
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicative competenceความสามารถในการสื่อสาร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cora's not the most communicative of lasses.คอร่าไม่ได้มีการสื่อสารกับคนรอบข้างแบบหญิงสาวแรกรุ่นหรอกนะ
He's uncommunicative, face of doom all the time, bouts of crying.เขาไม่ยอมพูดยอมจา ทำหน้าอมทุกข์ตลอดเวลา เหมือนจะร้องไห้
As the package arrived I think it might make our dear friend a bit more communicative.ฉันเชื่อว่ามันจำทำให้เพื่อนที่น่ารักของเรา อยากจะคุยกับเรามากขึ้น
Yeah. He's very, very communicative. Very accessible.เขาสื่อสารเก่ง แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแถมยังตลกด้วย
She could be more communicative, though.เธอน่าจะพูดจากันมากกว่านี้หน่อย
He said I was uncommunicative.เขาบอกว่า เป็นเพราะฉันไม่บอกเขา
She is violent, uncommunicative, and I'm worried...เธอมีท่าทีรุนแรง เงียบขรึม \ และผมกังวลว่า...
Ms. Shaw may be violent and uncommunicative, but she is never tardy.คุณชอว์ อาจได้รับอันตราย และก็ติดต่อเธอไม่ได้ด้วย และเธอก็ไม่เคยสาย

communicative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, 沉默] silence; uncommunicative

communicative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
口が重い[くちがおもい, kuchigaomoi] (exp,adj-i) incommunicative; taciturn
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)

communicative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นวัตกรรมการสื่อสาร[n. exp.] (nawattakam ) EN: communication innovation ; communicative innovation FR:
พูดคำตอบคำ[adj.] (phūt kham t) EN: uncommunicative FR:

communicative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschlossen {adv}uncommunicatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า communicative
Back to top