ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autocrat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autocrat*, -autocrat-

autocrat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autocrat (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot, absolute ruler
autocratic (adj.) ที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictatorial, tyrannical, authoritarian
English-Thai: HOPE Dictionary
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
English-Thai: Nontri Dictionary
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autocratอัตตาธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autocratic Attitudeผู้นำตลอดกาล [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kira's judgement is autocratic.การตัดสินของคิระ ถือว่า เด็ดขาด เค้าเป็นคนกำจัดอาชญากร
He certainly is an autocrat. We might be slaves of Kira.ตอนนี้เค้าเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาด เราก็กลายเป็นทาสของคิระ
It gives the impression of autocratic leadership.จะทำให้ท่านดูเหมือน.. เป็นผู้นำที่ใช้อำนาจตามใจชอบนะคะ
Started selling his creations to the highest bidder... autocrats, terrorists, me.เริ่มการขายสิ่งประดิษฐ์ของตัวเอง ให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด ไม่ว่าเป็นผู้นำเผด็จการ พวกผู้ก่อการร้าย หรือแม้แต่ผม

autocrat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央专制集权[zhōng yāng zhuān zhì jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 中央专制集权 / 中央專制集權] centralized autocratic rule

autocrat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant
独裁支配[どくさいしはい, dokusaishihai] (n) autocratic rule
覇王[はおう, haou] (n) supreme ruler; autocrat; dynast; high king

autocrat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator FR:
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]
อัตตาธิปไตย[n.] (attāthippat) EN: autocracy FR: autocratie [f]
การบริหารแบบเผด็จการ[n. exp.] (kān børihān) EN: autocratic management FR: gestion autocratique [f]
เผด็จการ[adj.] (phadetkān) EN: dictatorial ; autocratic FR: dictatorial ; autocratique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autocrat
Back to top