ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oppressor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oppressor*, -oppressor-

oppressor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppressor (n.) ผู้กดขี่ Syn. persecutor, tyrant, despot
English-Thai: Nontri Dictionary
oppressor(n) ผู้กดขี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...must be liberated from religious oppressors."... ต้องปลดปล่อยจากการ กดขี่ทางศาสนา
Nah, nah. You wanna listen to music of the oppressor, you go right ahead, man.ไม่ต้องเลย ถ้านายอยากฟังเพลง ของพวกกดขี่ ก็เอาเลย
How in the lunacy of your mind is hip-hop music of the oppressor?ความคิดบ้าๆ ของนายตรงไหน ที่ ฮิปฮอป เป็นเพลงของพวกกดขี่
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ
Peasants rising up against their oppressors.ชาวนาต่างลุกขึ้นมาประจัญต่อกองทหาร
That is the music of my oppressors.มันเป็นเพลงของคนที่กดขี่ผม
We need to break the back of our oppressor.เราต้องหยุดความเผด็จการนั่นหน่อยแล้ว
The oppressed always become the oppressors.ผู้ถูกกดขี่มักจะกลายเป็น_BAR_ Nผู้กดขี่เสียเอง
Never again will an oppressorไม่มีทางอีกแล้วที่ผู้กดขี่
It's for our oppressors who don't even know what's good for 'em yet.กับคนที่กดขี่เรา คนที่ยังไม่รู้ว่าอะไร คือสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขา

oppressor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁蹄[tiě tí, ㄊㄧㄝˇ ㄊㄧˊ, 铁蹄 / 鐵蹄] iron hoof (of the oppressor)

oppressor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oppressor
Back to top