ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

truthful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *truthful*, -truthful-

truthful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
truthful (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ถูกต้อง, จริงใจ
truthfully (adv.) ตามความจริง
truthfulness (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจริงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true ###A. false
English-Thai: Nontri Dictionary
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมจริง (adv.) truthfully See also: trustworthily, realistically Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ
เหมือนจริง (adv.) truthfully See also: trustworthily, realistically Syn. น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
As an artist, I want it to come from a truthful place.ให้เป็นศิลปะ อยากให้ออกมาอย่างป็นธรรมชาตจริงๆ
Only by becoming truthful to her desire for love... does she achieve true love.เพียงแค่เธอซื่อสัตย์กับความปรารถนา ในรักของเธอ... ทำให้เธอได้รับความรักที่แท้จริง
Edmund said they were only pretending. He's usually the more truthful one, is he?เอ็ดมันด์บอกว่าเธอแค่จินตนาการไปเองเท่านั้น \ แล้วปกติเขาพูดความจริงไหม
And why, tell me? , 'cause we've been so truthful with each other so far?เหตุผล บอกฉันสิ ก็เพราะเราเชื่อใจ คนอื่นมากไปแล้วเป็นไง
Lincoln, you can't be surprised that a woman that would abandon her kids would be less than truthful about her intentions right now.นายไม่ต้องแปลกใจหรอก แม่ที่ทิ้งลูกๆของตัวเองได้ ย่อมเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว
I mean if you were dancing for real it comes from the most truthful parts of your selfฉันหมายถึงว่าคุณกำลังเต้น สำหรับความจริง มันมาจากส่วนที่จริงมากที่สุด ในตัวเธอ
And you haven't been altogether truthful now, have you?และคุณ ยังไม่ได้รับ ความจริง ทั้งหมด ในขณะนี้ มีคุณ ?
Maybe you can tell him the new tradition is being truthful about the origin of Thanksgiving dessert.งั้นคุณก็บอกเรื่องประเพณีใหม่เขาไปซิ ประเพณีพูดความจริงเกี่ยวกับที่มา ของหวานของวันขอบคุณพระเจ้า
We were always truthful with you, Nikita, about the rules here.We were always truthful with you, Nikita, เกี่ยวกับกฏของที่นี่
Were you truthful with us?Were you truthful with us?
He checks out as FSB. The scan says he's truthful on the cancer.ผลการสแกนระบุว่าเขาพูดจริงเรื่องการถูกยกเลิก

truthful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, 诚实 / 誠實] honest; honesty; honorable; truthful

truthful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept)
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P)
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly

truthful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
สมจริง[adj.] (somjing) EN: realistic ; truthful FR: digne de foi
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness FR:
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful FR:
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement

truthful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsgemäß; wahr {adj} | wahrheitsgemäßer | am wahrheitsgemäßestentruthful | more truthful | most truthful
unwahr; wahrheitswidrig {adj} | wahrheitswidriger | am wahrheitswidrigstenuntruthful | more untruthful | most untruthful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า truthful
Back to top