ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-truthful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น truthful, *truthful*,

-truthful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
As an artist, I want it to come from a truthful place.ให้เป็นศิลปะ อยากให้ออกมาอย่างป็นธรรมชาตจริงๆ
Only by becoming truthful to her desire for love... does she achieve true love.เพียงแค่เธอซื่อสัตย์กับความปรารถนา ในรักของเธอ... ทำให้เธอได้รับความรักที่แท้จริง
Edmund said they were only pretending. He's usually the more truthful one, is he?เอ็ดมันด์บอกว่าเธอแค่จินตนาการไปเองเท่านั้น \ แล้วปกติเขาพูดความจริงไหม
And why, tell me? , 'cause we've been so truthful with each other so far?เหตุผล บอกฉันสิ ก็เพราะเราเชื่อใจ คนอื่นมากไปแล้วเป็นไง
Lincoln, you can't be surprised that a woman that would abandon her kids would be less than truthful about her intentions right now.นายไม่ต้องแปลกใจหรอก แม่ที่ทิ้งลูกๆของตัวเองได้ ย่อมเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว
I mean if you were dancing for real it comes from the most truthful parts of your selfฉันหมายถึงว่าคุณกำลังเต้น สำหรับความจริง มันมาจากส่วนที่จริงมากที่สุด ในตัวเธอ
And you haven't been altogether truthful now, have you?และคุณ ยังไม่ได้รับ ความจริง ทั้งหมด ในขณะนี้ มีคุณ ?
Maybe you can tell him the new tradition is being truthful about the origin of Thanksgiving dessert.งั้นคุณก็บอกเรื่องประเพณีใหม่เขาไปซิ ประเพณีพูดความจริงเกี่ยวกับที่มา ของหวานของวันขอบคุณพระเจ้า
We were always truthful with you, Nikita, about the rules here.We were always truthful with you, Nikita, เกี่ยวกับกฏของที่นี่
Were you truthful with us?Were you truthful with us?
He checks out as FSB. The scan says he's truthful on the cancer.ผลการสแกนระบุว่าเขาพูดจริงเรื่องการถูกยกเลิก

-truthful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
สมจริง[adj.] (somjing) EN: realistic ; truthful FR: digne de foi

-truthful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsgemäß; wahr {adj} | wahrheitsgemäßer | am wahrheitsgemäßestentruthful | more truthful | most truthful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -truthful-
Back to top