ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tautology-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tautology, *tautology*,

-tautology- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัจนิรันตร์[n.] (satjaniran) EN: tautology FR: tautologie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tautology-
Back to top