ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redundancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redundancy*, -redundancy-

redundancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redundancy (n.) ความซ้ำซ้อน See also: การใช้คำฟุ่มเฟือย, ความฟุ่มเฟือย Syn. verbosity, tautology
English-Thai: HOPE Dictionary
redundancy(รีดัน'เดินซี) n. การมีเหลือเฟือ,การมีมากเกินไป,ความล้น,คำพูดซ้ำซาก, Syn. redundance,superfluity
English-Thai: Nontri Dictionary
redundancy(n) ความเหลือเฟือย,ความฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
redundancy๑. ความซ้ำซ้อน๒. ส่วนซ้ำซ้อน๓. ส่วนซ้ำสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hope you got a redundancy for this Meg.หวังว่าคุณคงเก็บมันไว้อย่างดี้
That's why we build redundancy into the system-- in case things don't go according to plan.ในกรณีที่เรื่องไม่เป้นไปตามแผน
I happen to be compiling a redundancy list for the Swinton merger.เพื่อเป็นข้อมูลนะ ฉันพยายามรวบรวมรายชื่อซ้ำซ้อน ในการควบรวมสวินตัน
Well, while you're at it, why don't you compile a redundancy list for the Swinton merger?ดี ขณะที่คุณทำมัน ทำไมคุณไม่รวบรวม รายชื่อเพื่อการควบรวมสวินตันหละ?
Excuse me, if i'm gonna do my job effectively, I like my information first-hand. That's not redundancy. that's accountability.ขอโทษนะคะ ฉันชอบหาข้อมูลด้วยตัวเอง มันเรียกว่าพร้อมที่จะรับผิดไม่ใช่ทำงานซ้ำซ้อน
For redundancy, they sent 68 SOLs worth of food.สำหรับความผิดพลาดที่พวกเขาส่ง 68 รัชทายาทมูลค่าของอาหาร

redundancy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冗余[rǒng yú, ㄖㄨㄥˇ ㄩˊ, 冗余 / 冗餘] redundancy; redundant

redundancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy
二重化[にじゅうか, nijuuka] (n) {comp} duplication; redundancy
冗長[じょうちょう, jouchou] (adj-na,n) (1) tedious; verbose; prolix; (2) redundancy
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] (n) {comp} CRC; Cyclic Redundancy Check
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] (n) {comp} cyclic redundancy check; CRC
水平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] (n) {comp} LRC; Longitudinal Redundancy Check
衍文[えんぶん, enbun] (n) (inadvertent) redundancy in a text
贅言[ぜいげん, zeigen] (n,vs) verbosity; redundancy
退職金[たいしょくきん, taishokukin] (n) (See 年金) severance payment; retirement money (usu. lump-sum); redundancy payment
重複[じゅうふく(P);ちょうふく(P), juufuku (P); choufuku (P)] (n,vs,adj-no) duplication; repetition; overlapping; redundancy; restoration; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
二重化[にじゅうか, nijuuka] duplication, redundancy
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory)
冗長検査[じょうちょうけんさ, jouchoukensa] redundancy check
冗長符号[じょうちょうふごう, jouchoufugou] redundancy code
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory)
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check
垂直冗長検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.)
水平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check
水平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check

redundancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่เยิ่นเย้อ[n. exp.] (khwām mai y) EN: redundancy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redundancy
Back to top