ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take out*, -take out-

take out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take out (phrv.) นำออกไป See also: เคลื่อนย้าย Syn. move out, remove
take out (phrv.) ดึงออก See also: (ใช้กำลัง) ถอนออก Syn. extract, pull out
take out (phrv.) แกะออก Syn. unpack
take out (phrv.) ตัดตอนข้อความออกมา See also: คัดลอกข้อความออกมา Syn. excerpt, extract
take out (phrv.) ตัดออก See also: ออก, ตัดทอน
take out (phrv.) ขอ (เอกสารทางกฎหมาย)
take out (phrv.) ถอนเงิน Syn. withdraw
take out (phrv.) ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน See also: ซื้ออาหาร
take out (phrv.) นัดออกไปข้างนอก See also: เชื้อเชิญ, นัดหมาย Syn. ask out, invite out
take out (phrv.) พาออกไปจาก See also: นำออกจาก Syn. carry out, go out
take out (phrv.) ทำความสะอาด See also: ขจัด Syn. come off, come out
take out (phrv.) นำอาหารไปบ้าน See also: ซื้อกลับบ้าน Syn. send out for, take away
take out (phrv.) เชิญไป (ทำกิจกรรมเช่น งานสังคม, การทานอาหารข้างนอก ฯลฯ) Syn. ask out
take out in (phrv.) จ่ายหนี้สินด้วย
take out of (phrv.) นำออกจาก See also: พาออกจาก Syn. be out, pull out of
take out on (phrv.) ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ Syn. take out of, vent on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nowadays, these kids, they take out everything.เด็กสมัยนี้ใช้อุปกรณ์เพียบ
What did you take out of that pocket?นายเอาอะไรออกมาจากกระเป๋าน่ะ
You could take out anybody and said you did the job.เพราะเธอสามารถเอาใครมาก็ได้ และบอกว่าทำงานเสร็จแล้ว
Open it up. Take out the money.เปิดมันขึ้น จะออกเงิน
You lay on your back and let her take out that aggression on you.นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก
Look, I can't take out her sister until Kat starts dating.ฟังนะ ฉันไม่อาจพาน้องสาวเธอไปเที่ยวได้ ถ้าแคทยังไม่มีเดท
You're gonna pay me to take out some chick?นายจะจ้างฉันไปเที่ยวกับผู้หญิง?
I didn't pay you to take out Kat so some little punk could snake me with Bianca.ฉันไม่ได้จ่ายเงินให้นายมาคบกับแคท เพื่อจะให้ไอ้เด็กแสบนั่นมาหลอกเอาบิอังก้าไปนะเว่ย
Some asshole paid me to take out this really great girl.ไอ้บ้าคนนึงจ่ายฉัน เพื่อให้จีบสาวแสนดีคนนี้
So I got $500. That's maximum. That's what I can take out in a day.ฉันมี 500ดอลล่า นั่นมากที่สุด นั่นที่ฉันถอนออกมาได้วันนึง
So I turn, take out the gum, stuff it in a paper cup next to the sofa, and turn around.ฉันเลยหันไปคายหมากฝรั่ง ใส่ถ้วยกระดาษที่อยู่ข้างโซฟา แล้วหันกลับมา
There's enough C-4 here to take out 10 supercomputers.เรามี C-4 พอจจะระเบิดซูปเปอร์คอมได้ 10 ตัว

take out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち帰る(P);持帰る[もちかえる, mochikaeru] (v5r,vt) to bring back; to carry home; to take out (e.g. food); (P)
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer)
取り出す(P);取出す;取りだす;とり出す[とりだす, toridasu] (v5s,vt) (1) to take out; to produce; to pick out; (2) to fetch; to retrieve; (P)
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P)
引っ張り出す;引っ張りだす[ひっぱりだす, hipparidasu] (v5s,vt) to take out; to drag out
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
掴み出す[つかみだす, tsukamidasu] (v5s,vt) to take out; to take a handful of; to grab and throw; to turn someone out of a house

take out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; take out ; remove ; free FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
ชนะการประกวด[v. exp.] (chana kān p) EN: take out contest FR: remporter un concours
จดทะเบียนสิทธิบัตร[v. exp.] (jotthabīen ) EN: take out a patent FR:
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[v. exp.] (kūyeūm ngoe) EN: take out a construction loan FR:
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge ; sever ; prune FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ยกออกจากเตา[v. exp.] (yok øk jāk ) EN: take out of the oven FR: sortir du four
แคะ[v.] (khae) EN: pick out ; pick at ; take out; dig out ; extract FR: curer ; gratter
ผูกหู[v.] (phūkhū) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim FR:

take out ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take out
Back to top