ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

symptom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *symptom*, -symptom-

symptom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
symptom (n.) อาการ See also: อาการของโรค Syn. indication of illness
symptom (n.) เครื่องแสดง See also: เครื่องบอก, เครื่องบ่งบอก Syn. sign, indication, mark
symptomatic (adj.) ซึ่งชี้บอกอาการ See also: ซึ่งแสดงอาการของโรค Syn. indicative, suggestive
symptomatic (adj.) เป็นลักษณะเฉพาะ See also: เป็นสัญลักษณ์ Syn. characteristic, emblematic, symbolic
symptomatic (adj.) เกี่ยวกับอาการโรค Syn. of symptoms, diagnostic
English-Thai: HOPE Dictionary
symptom(ซิมพฺ'เทิม) n. อาการ,เครื่องชี้บอก. pl. symposiums,symposia, Syn. sign
symptomatic(ซิมพทะแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาการ,เกี่ยวกับอาการโรค,เป็นเครื่องแสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
symptom(n) อาการ,เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,ลาง
symptomatic(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นอาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
symptom complex; syndromeกลุ่มอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptomatic treatmentการรักษาตามอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptomatology; semeiology; semiologyอาการวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาการ (n.) symptom See also: indication Syn. สภาพ
อาการป่วย (n.) symptom See also: condition, state
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Any other symptoms?มีอาการอื่นๆ อีกไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the symptom of his brain dying away...มันเป็นอาการเนื่องจากสมองตาย...
So now we have Another symptom to explain.ตอนนี้เรามีอาการอื่นที่ต้องพูดถึง
From that point onward, I would suffer from a symptom so frightening, it would consume every minute of every hour of every day.ตั้งแต่นั้น ผมก็ต้องทนทรมานจากอาการที่น่ากลัวเช่นนั้นเรื่อยมา มันกินเวลาทุกๆ นาที ในทุกๆ ชั่วโมง ของทุกๆ วัน
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด
The pressure goes down, the symptom goes away.ความดันเลือดต่ำ/อาการหายไป
You think swelling is a symptom of withdrawal?คุณคิดว่าอาการบวมเกิดจากการถอนยา
Since when is a new symptom irrelevant?Since when is a new symptom irrelevant?
That's a symptom of trying to cram hospital foodนั่นเป็นอาการเบื่อาหารโรงพยาบาล
Great idea, except the only symptom it matches up with is being steamrollerish.ความคิดยอด. \ .ยกเว้นไม่มีอาการตรงกับรถบดถนน
Low potassium means her heart problem is a symptom of a kidney problem.โปแตสเซียมต่ำหมายถึง หัวใจเธอมีปัญหา แล้วก็จะเป็นอาการของไตมีปัญหา
Ronnie, would you like to hear what I've wrote on my symptom support?Ronnie, คุณต้องการจะได้ยินสิ่ง \ NI've เขียนบนอาการสนับสนุนของฉัน?
We, uh, later found out it was a symptom of a brain tumor, hama...เรา เออ.. เราเจอช้าไป มันเป็นอาการของเนื้องอกในสมอง, ก้อนเนื้อในโพรง...

symptom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病征[bìng zhēng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥ, 病征] symptom (of a disease)
病状[bìng zhuàng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, 病状 / 病狀] symptom (of a disease)
病象[bìng xiàng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 病象] symptom (of a disease)
症状[zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, 症状 / 症狀] symptom (of an illness)
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 标本 / 標本] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease
症状性[zhèng zhuàng xìng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 症状性 / 症狀性] symptomatic
症象[zhèng xiàng, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 症象] symptom

symptom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.)
後遺症[こういしょう, kouishou] (n) prognostic symptoms; after-effect; (P)
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
発症[はっしょう, hasshou] (n,vs,adj-no) outbreak of an illness; time where the first symptoms of an illness appear; crisis; (P)
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P)

symptom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication FR: symptôme [m] ; signe [m]
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex FR:
อาการของโรค[n. exp.] (ākān khøng ) EN: FR: symptômes de la maladie [mpl]
ครั่นเนื้อครั่นตัว[v.] (khrannēuakh) EN: feel feverish ; have flu symptoms FR:
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
แสดงอาการ[v. exp.] (sadaēng ākā) EN: show symptoms (of) ; give an indication (of) FR:

symptom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age
Symptom {n} | Symptome
Verfallserscheinung {f}symptom of decline
symptomatisch {adj}symptomatic
symptomatisch {adv}symptomatically
Symptomatologie {f} [med.]symptomatology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า symptom
Back to top