ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indicative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indicative*, -indicative-

indicative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indicative (adj.) ซึ่งบ่งบอก See also: ซึ่งบ่งชี้, ซึ่งแสดงออก Syn. demonstrative, designative
English-Thai: HOPE Dictionary
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding)
English-Thai: Nontri Dictionary
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicativeตามที่แสดงไว้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we believe that the shootings are indicative of a single killer,แต่เราเชื่อว่าการยิงกันในครั้งนี้ เกิดจากฆาตกรเพียงคนเดียว
This act is indicative of someone who is looking to gain self-esteem.การกระทำนี้ชี้ให้เห็นถึงคนที่ ต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง
That's indicative of a disease called LAM.แสดงว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าLAM
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ
ARE INDICATIVE OF A REVENGE ARSONIST.ให้กับความอยุติธรรม ไม่ว่าจะในความเป็นจริง หรือในจินตนาการของเขา
This is also highly indicative of a respectful, ceremonial treatment of the body.ซึ่งแสดงถึงพิธีการทำความเคารพต่อศพ
Booth informed me that the proffering of overly solicitous advice is indicative of love.บูธสอนฉันว่า การให้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทน นั่นคือการแสดงออก ซึ่งความรัก
Possibly indicative of the power transfer.เป็นไปได้ว่าจะบอก ถึงพลังงานการถ่ายโอน
This energy signature could be indicative of intelligent life.ว่าสัญญาณพลังงานนี้ อาจจะเป็นซึ่งที่บ่งชี้ ถึงสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะ
That's indicative of an electron.ที่นี่คุณจะเห็นบรรทัดเดียว
Well, these strangulation marks are indicative of a man much larger than Mantlo.รอยการบีบคอ ระบุชัด ว่าเป็นชาย ตัวใหญ่กว่าแมนท์โล
Okay, fracture lines from the obscured region and onto the zygomatic, indicative of a perimortem trauma to the facial bones.รอยแตกร้าว จากส่วนที่มองไม่เห็นถึงโหนกแก้ม ชี้ให้เห็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหน้า

indicative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract

indicative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[adj.] (ākhāt) EN: vengeful ; revengeful ; vindicative ; unforgiving FR: vindicatif

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indicative
Back to top