ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diagnostic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diagnostic*, -diagnostic-

diagnostic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diagnostic (adj.) ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค See also: ซึ่งใช้ในการหาสาเหตุ Syn. demonstrative, distinquishing
English-Thai: HOPE Dictionary
diagnostic(ไดแอกนอส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการวินิจฉัย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
English-Thai: Nontri Dictionary
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diagnostic-วินิจฉัย(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnostic exposure การรับรังสีจากการวินิจฉัยโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรือตรวจหาความบกพร่องของอวัยวะ [นิวเคลียร์]
Diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัยโปรแกรมที่ทดสอบคอมพิวเตอร์และช่วยให้เราค้นหาปัญหาที่ทำให้ระบบทำงานไม่ได้ตามที่ควร [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get a full diagnostic on that ship as fast as humanly possible.หาข้อผิดพลาดบนเรือ ให้เร็วเท่าที่มนุษย์จะทำได้
The electrical contractor signed off on the diagnostic this morning.- ทดสอบซิ - ทดสอบไปแล้ว ช่างไฟเซ็นรับรองไปเมื่อเช้า
We're not saving her life,we're doing a diagnostic test.เราไม่ได้กำลังช่วยชีวิตเธอ แต่เรากำลังทำการทดสอบคำวินิจฉัย
Not even a real diagnostic test.ไม่แม้แต่จะเป็นข้อวินิจฉัยที่จริงจัง
Foreman is running the diagnostic department at new york mercy.ตอนนี้ฟอร์แมนทำงานอยู่ที่ ศูนย์วิจัยโรค ที่ นิวยอร์ค เมอร์ซี่
I scheduled a diagnostic patient for a boob job,which is ridiculous.ผมให้คนป่วย มาผ่าตัดเสริมหน้าอก มันเป็นที่เรื่องไร้สาระ
This is not a diagnostic mystery.ไม่มีความซับซ้อนในการวินิจฉัยโรค
"Medical Diagnostic Manual of Mental Disorders"?"คู่มือวินิจฉัยอาการโรคทางจิต"
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก
There's nothing diagnostic about it.ไม่มีอะไรท่จะต้องวินิจฉัย
We've used every diagnostic method available,เราใช้ทุกวิธีในการตรวจสอบแล้ว
I don't know, I'm running a diagnostic right now.ฉันไม่รู้ กำลังหาสาเหตุอยู่

diagnostic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
诊断功能[zhěn duàn gōng néng, ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 诊断功能 / 診斷功能] diagnostic function

diagnostic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] (n) {comp} Diagnostic Function Test
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] (n) {comp} diagnostic program
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] (n) {comp} diagnostic message
診断検査[しんだんけんさ, shindankensa] (n) diagnostic examination; diagnostic assay
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] (n) {comp} diagnostic function
診断薬[しんだんやく, shindanyaku] (n) diagnostic drug; diagnostic pharmaceutical
診査[しんさ, shinsa] (n,vs) diagnostic examination; exploration
オンライン診断[オンラインしんだん, onrain shindan] (n) {comp} online diagnostics
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] (n) {comp} diagnostics utilities
診断医[しんだんい, shindan'i] (n) diagnostician
診断学[しんだんがく, shindangaku] (n) diagnostics
Japanese-English: COMDICT Dictionary
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] Diagnostic Function Test
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] diagnostic program
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] diagnostic message
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] diagnostic output
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] diagnostic function
診断[しんだん, shindan] diagnostics
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities

diagnostic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึกข้อความ[n. exp.] (bantheuk kh) EN: FR: rapport [m] ; diagnostic [m]
การตรวจวินิจฉัย[n.] (kān trūat w) EN: diagnosis FR: diagnostic [m]
การวินิจฉัย[n.] (kān winitch) EN: diagnosis FR: diagnostic [m]
การวินิจฉัยโรค[n. exp.] (kān winitch) EN: diagnosis FR: diagnostic [m]

diagnostic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlerdiagnose {f}fault diagnostic
Diagnosestecker {m}diagnostic connector
Diagnostik {f}diagnostics
Diagnose-Programm {n}diagnostic routines
Diagnosemelder {m}diagnostic analyser
Diagnoseschreiber {m}diagnostic recorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diagnostic
Back to top