ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

substantial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *substantial*, -substantial-

substantial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
substantial (adj.) มากมาย See also: ยิ่งใหญ่, สำคัญ Syn. ample, considerable, large, significant
substantial (adj.) แข็งแรง See also: แน่นหนา Syn. solid, strong, sturdy
substantial (adj.) อุดมสมบูรณ์ See also: มั่งคั่ง Syn. prosperous, rich, wealthy
substantial (adj.) เป็นจริง See also: เป็นของจริง, เป็นความจริง, มีอยู่จริง Syn. actual, real, tangible
substantial (adj.) มีเนื้อหา See also: มีแก่นสาร, มีใจความ Syn. meaningful, pithy
substantial (n.) สาระสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร Syn. essential part
substantialize (vt.) ทำให้มีตัวมีตน See also: ทำให้เป็นของจริง, ทำให้เป็นรูปธรรม Syn. corporealize, materialize, reify
substantially (adv.) โดยพื้นฐาน See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง Syn. intrinsically
English-Thai: HOPE Dictionary
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
substantial damagesค่าเสียหายที่แท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นกอบเป็นกำ (adj.) substantial See also: considerable Syn. มาก
เป็นชิ้นเป็นอัน (adv.) substantially See also: tangibly, considerably Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we release the pod, a substantial amount of energy will be generated.เมื่อเราปล่อยฝักเป็นอย่างมาก ปริมาณของพลังงานที่ จะถูกสร้างขึ้น
Organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์
A substantial portion of the root structure was on our property.ก็รากมันอยู่ในบ้านเรานี่นา
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา
Mr. Spencer, if you have any substantial information concerning the Christopher Franzen case, please get on with it.สเปนเซอร์ถ้านายมีข้อมูล สำคัญที่เกี่ยวกับ คดีของคริสโตเฟอร์ เฟรนเซน ก็ช่วยบอกหน่อย
But you're reading substantial books.แต่เธออ่านหนังสือดีๆ
I remember a substantial wire transfer to an offshore account that took the word "impossible" out of the equation or tell me,ฉันจำได้ว่ามีบัญชีที่ไกลโพ้น เอาคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหรือไม่ก็บอกฉันมา
Also, our team found a shitload of... substantial amount of drugs in the house.และ ทีมของเรา ก็พบยาเสพติด จำำนวนมาก ภายในบ้าน
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย
And by giving you substantial dosesและโดยการให้ยาในปริมาณมากพอ
I want it signed and delivered by a public figure of substantial authority.ผมต้องการให้มีการลงนาม และส่งมันมาโดยคนของรัฐ ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน

substantial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)
甚巨[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚巨] considerable; substantial; very great
甚钜[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚钜 / 甚鉅] considerable; substantial; very great
坚实[jiān shí, ㄐㄧㄢ ㄕˊ, 坚实 / 堅實] firm and substantial; solid
[qiān, ㄑㄧㄢ, 掔] lead along; substantial
充实[chōng shí, ㄔㄨㄥ ㄕˊ, 充实 / 充實] rich; substantial; enrich; substantiate

substantial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime
充実した[じゅうじつした, juujitsushita] (adj-f) full; complete; replete with; substantial (meal); solid (reading); productive (day)
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P)
実のない;実の無い[みのない, minonai] (exp,adj-i) insubstantial; pointless
柔;和[やわ, yawa] (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P)
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P)
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P)

substantial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนมากพอควร[adj.] (jamnūan māk) EN: substantial FR:
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
อ่อนด้อย[adj.] (øn dǿi) EN: inferior ; less substantial FR:
เป็นชิ้นเป็นอัน[adj.] (penchinpena) EN: substantial ; serious ; solid FR:
เป็นแก่นสาร[adj.] (pen kaensān) EN: meaningful ; substantial FR:
เป็นกอบเป็นกำ[adj. (loc.)] (penkøppenka) EN: substantial ; considerable ; serious ; solid FR:
เป็นเนื้อเป็นหนัง[adj.] (penneūapenn) EN: substantial ; serious ; significant FR:
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal FR: concret ; réel
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; major ; prominent ; special ; serious ; key ; substantial FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif ; sérieux ; majeur
สารัตถประโยชน์[n.] (sāratthapra) EN: substantial benefit ; essential benefit ; functional advantage ; real value FR:
อยู่ท้อง[adj.] (yūthøng) EN: sustaining ; substantial ; filling FR:
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy FR: fragile ; frêle
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
กระพี้[adj.] (kraphī) EN: insubstantial FR:
ไม่เป็นแก่นสาร[adj.] (mai pen kae) EN: insubstantial ; without substance FR: insubstantiel (vx)
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (penchinpena) EN: substantially ; tangibly ; considerably FR:
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นการใหญ่[adv.] (penkānyai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably FR: en grand ; à grande échelle
สุญตา ; สุญญตา[n.] (sunyatā) EN: voidness ; unsubstantiality ; sunyata ; emptiness FR:
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

substantial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gehaltvoll {adj} | gehaltreicher | am gehaltreichstensubstantial | more substantial | most substantial
Wesensgleichheit {f}consubstantiality
wesenlos; inhaltslos {adj} | wesenloser | am wesenlosestenunsubstantial | more unsubstantial | most unsubstantial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า substantial
Back to top