ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diligent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diligent*, -diligent-

diligent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diligent (adj.) ขยัน See also: อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร Syn. assiduous, industrious Ops. undisciplined
diligently (adv.) อย่างขยันขันแข็ง See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ Ops. idly, lazily, slothfully
English-Thai: Nontri Dictionary
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยัน (adj.) diligent See also: energetic Syn. ขันแข็ง Ops. เฉื่อย, เฉื่อยชา
ขยัน (adj.) diligent See also: persevering Syn. เอาการ, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
ขยัน (adj.) diligent See also: persevering Syn. เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
รักดี (adj.) diligent See also: persevering Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน
เอาการ (adj.) diligent See also: persevering Syn. ขยัน, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
เอาการเอางาน (adj.) diligent See also: persevering Syn. ขยัน, เอาการ, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
เอางานเอาการ (adj.) diligent See also: persevering Syn. ขยัน, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
เอาถ่าน (adj.) diligent See also: persevering Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน, รักดี
แข็งขัน (adj.) diligent See also: energetic Syn. ขยัน, ขันแข็ง Ops. เฉื่อย, เฉื่อยชา
ใช้การได้ (adj.) diligent See also: persevering Syn. เอาการเอางาน, รักดี
คนทำงาน (n.) diligent person See also: industrious person, worker
คนทำมาหากิน (n.) diligent person See also: industrious person, worker Syn. คนทำงาน
มานี (n.) diligent person See also: industrious person
มานี (n.) diligent person See also: industrious person
ขยัน (adv.) diligently Syn. เอาการ, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
ขยัน (adv.) diligently Syn. เอาการ, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
ขยันขันแข็ง (adv.) diligently See also: industriously, assiduously, perseveringly
ขันแข็ง (adv.) diligently See also: industriously, assiduously, perseveringly Syn. ขยันขันแข็ง
เอาการ (adv.) diligently Syn. ขยัน, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
เอาการ (adv.) diligently Syn. ขยัน, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is not diligentเขาไม่ขยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And thanks to my diligent partner here, we do.และขอบคุณหุ้นส่วนอัจฉริยะคนนี้ เรามีหลักฐาน
She's older and probably not used to eating at 1 0:00 at night, which is why I'm being diligent about this and making the stew the night before.เธอมีอายุมากขึ้นและคงไม่ชินกับการทานอาหารตอน4ทุ่ม ซึ่งฉันก็เลยเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยการทำสตูก่อนหนึ่งคืน
We're being diligent on this, Clay.พวกเราจะเร่งจัดการเรื่องนั้น เคลย์
I'm just saying we need to be a little bit more diligent about this.ฉันแค่กำลังจะพูดว่า เราน่าจะทำตัวขยันกันให้มากขึ้นหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้
Yes, but diligent doesn't mean grilling herใช่ แต่จะขยันก็ต้องไม่ให้ไปกระทบเธอ
Yes, Bree was diligent about following the 12 steps.ใช่แล้ว\ บรีมุ่งมั่นที่จะทำตามทั้ง 12 ขั้นตอน
Thank you for your diligent effort.ขอบใจสำหรับความพยายามอย่าขยันขันแข็งของเธอ
"Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher.""ตั้งใจศึกษาเองหนึ่งพันวัน ยังไม่เท่าเรียนกับอาจารย์ที่ดีแค่วันเดียว"
So work hard and seek your own salvation diligently."จงฝึกตนเพื่อไปสู่ การไถ่บาปอย่างถูกต้อง"
Thank you for tending to my sister so diligently.ขอบคุณที่ดูแล พี่สาวดิฉันอย่างดีค่ะ
You're most diligent, Denis a noble example for all those who labor in the name of our Lord, but...ทำงานดีมาก, เดนิส... ...เป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง สำหรับผู้ทำงานรับใช้พระเจ้า, แต่...
If you practice it diligently, a result should manifest in seven days.ถ้าเจ้าใส่ใจหมั่นเพียรฝึกฝนจริงจังแล้ว ผลจะปรากฏให้เห็นภายใน 7 วัน

diligent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勤恳[qín kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 勤恳 / 勤懇] diligent and attentive; assiduous; sincere
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, 勤谨 / 勤謹] diligent and painstaking
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
笃学[dǔ xué, ㄉㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, 笃学 / 篤學] studious; diligent in study
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 劼] careful; diligent; firm
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, 勤勉] diligence; diligent; industrious
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 勤] diligent; frequent
勤奋刻苦[qín fèn kè kǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, 勤奋刻苦 / 勤奮刻苦] diligent; assiduous
勤快[qín kuài, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄨㄞˋ, 勤快] diligent; hardworking
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, 孜孜] diligent; hardworking; industrious; assiduous
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, 孳孳] diligent; hardworking; industrious; assiduous
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
贤劳[xián láo, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄠˊ, 贤劳 / 賢勞] diligent
颠颠[diān diān, ㄉㄧㄢ ㄉㄧㄢ, 颠颠 / 顛顛] glad and diligent
勤劳[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, 勤劳 / 勤勞] hardworking; industrious; diligent
勤奋[qín fèn, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ, 勤奋 / 勤奮] hardworking; diligent
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
耕耘[gēng yún, ㄍㄥ ㄩㄣˊ, 耕耘] plowing and weeding; farm work; fig. to work or study diligently

diligent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion
勉強家[べんきょうか, benkyouka] (n) diligent student; studious person
勤労[きんろう, kinrou] (n,vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P)
勤勉家[きんべんか, kinbenka] (n) diligent worker; hard worker
点取り虫[てんとりむし, tentorimushi] (n) derisive term for a diligent student
蛍雪の功[けいせつのこう, keisetsunokou] (n) the fruit of diligent study
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P)
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P)
勤め働く[つとめはたらく, tsutomehataraku] (v5k) to work diligently
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P)
忠実忠実しい[まめまめしい, mamemameshii] (adj-i) (uk) hardworking; painstaking; diligent; conscientious; sincere
手まめ;手忠実[てまめ, temame] (adj-na,n) (uk) diligent; industrious; skillful; dextrous
汲々;汲汲[きゅうきゅう, kyuukyuu] (adj-t,adv-to) diligent; absorbed (in something)
真面目(ateji)(P);眞面目(ateji)(oK)[まじめ, majime] (adj-na,n) diligent; serious; honest; sober; grave; earnest; steady; (P)
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently

diligent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาถ่าน[adj.] (aothān) EN: industrious ; persevering ; diligent ; serious FR:
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic FR:
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hardworking ; hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous ; persevering ; conscientious FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; persévérant ; travailleur ; bûcheur (fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khan) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous FR:
คนทำมาหากิน[n. exp.] (khon thammā) EN: diligent person FR: citoyen ordinaire [m]
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: worker ; diligent person FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f] ; personnel [m]
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person FR:
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent FR: persévérer
เพียรพยายาม[v.] (phīen phayā) EN: be diligent ; be industrious FR: être travailleur
ประทักษ์[adj.] (prathak) EN: diligent FR:
อุตส่าห์[v.] (utsā) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR: se démener ; se dépenser
อุสส่าห์[v.] (utsā) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent FR:
อุสสาหะ[v.] (utsāha) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:
เอาการ[adv.] (aokān) EN: remarkably ; diligently ; fairly FR:
ขันแข็ง[adv.] (khankhaeng) EN: diligently ; energetically FR:
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khan) EN: diligently FR:
หมั่น[X] (man) EN: diligently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diligent
Back to top