ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

single-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *single-minded*, -single-minded-

single-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
single-minded (adj.) มุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's completely single-minded and has no regard for the political process.เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยว และไม่มีวี่แววจะสนใจการเมือง.
Oh, says the single-minded career woman.โอ้ว คำพูดจากสาวบ้างานที่มุ่งมั่น
Single-minded on one goal.ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น
Single-minded pursuit of a goal.พุ่งเป้าหมายไปที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
So when a position opened in the Art History department she pursued it single-mindedly until she was hired.เมื่อคณะประวัติศาสตร์ศิลป์เปิดรับสมัคร เธอจึงมุ่งมั่นไปสมัครจนได้รับการบรรจุ
I mean you're a little single-Minded.หมายถึง นายคงไม่คิดอะไรซับซ้อน
A single-minded, self-righteous pain in the ass.เด็ดเดี่ยว มั่นใจว่าตัวเองสูง จอมแสบ
Disease itself... very... pure... single-minded.ตัวโรคเอง... บริสุทธิ์มาก... มุ่งมั่น
To your impressive single-mindedness.แด่ความมุ่งมั่นอันน่าประทับใจของคุณ
Dan made him seem like a superhero single-mindedly fighting evil.แดนเขียนให้ชัคดูเหมือนป็นซูเปอร์ฮีโร่ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับปีศาจ

single-minded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, 笃志 / 篤志] steadfast; with single-minded devotion
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ, 专一 / 專一] single-minded; concentrated

single-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent
直向き;直向[ひたむき, hitamuki] (adj-na) (uk) earnest; single-minded
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique

single-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า single-minded
Back to top