ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spread out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spread out*, -spread out-

spread out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spread out (phrv.) แผ่ออกไป See also: เหยียดออกไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านแบกะดิน (n.) selling with goods spread out on the ground See also: goods/ware spread out on the sidewalk
แบกะดิน (n.) selling with goods spread out on the ground See also: goods/ware spread out on the sidewalk Syn. ร้านแบกะดิน
กาง (v.) spread out See also: stretch out Syn. ถ่าง, อ้า Ops. หุบ
ขยาย (v.) spread out See also: widespread Syn. แพร่, กระจาย
ขึงพืด (v.) spread out Syn. ขึง
คลี่ (v.) spread out See also: open, unfold, unfurl, stretch Syn. แผ่, คลาย Ops. พับ
สะพัด (v.) spread out See also: widespread Syn. แพร่, ขยาย, กระจาย
อ้า (v.) spread out See also: stretch out Syn. เปิด, แยก, แบะ Ops. หุบ
แบะ (v.) spread out See also: stretch out Syn. เปิด, แยก Ops. หุบ
แผ่ (v.) spread out See also: diffuse, stretch out, expand, extend, broaden, unfold, unroll Syn. กระจาย, แผ่กระจาย, แผ่ขยาย
แผ่กระจาย (v.) spread out See also: diffuse, stretch out, expand, extend, broaden, unfold, unroll Syn. กระจาย, แผ่ขยาย
แพร่ระบาด (v.) spread out See also: be prevalent, be dispersed, be disseminated
นอนแผ่ (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. แผ่หลา
แบหลา (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. นอนแผ่, แผ่หลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
Clark you and Hatcher and Eriksson spread out here.คลาร์ค แฮทเชอร์กับอีริคสัน แยกกัน ระวังตัว
They used our network to spread out to the whole world.มันใช้เครือข่ายเรา ปิดระบบไปทั่วโลก
These crime scenes are spread out over 400 miles.ที่เกิดเหตุกระจายกันกว่า 400 ไมล์
The rest of the nomads are spread out north.ส่วนที่เหลือของการเร่ร่อนพเนจร จะเร่ร่อนไปทางเหนือ
We have clone squadrons spread out all over the area but no hits yet.เราปล่อยฝูงบินโคลนออกไปทั่วพื้นที่ แต่ยังไม่เจอตัวเขา
Now, you need to spread out and check every floor and every exit.ตรวจสอบทุกชั้น และทุกทางออก
Yeah, but five others are spread out over a farm outside Dungloe.ใช่ เเต่อีกห้าคนถูกทิ้งศพเอาไว้ ข้างนอกฟาร์มที่ดุงค์โล
Uh, we decided we can spread out better here.เราคิดว่าถ้าอยู่นี่ จะมีพื้นที่กว้างขวางกว่าน่ะ
They give you big blankets to spread out in the park.เขามีผ้าห่มผืนใหญ่ ให้เราปูในสวน
Okay, I need backpack detectors spread out to the ten most likely targets.โอเค ผมอยากให้ส่งออกไปตรวจสอบ ยังเป้าหมายที่น่าจะเป็นไปได้ 10 แห่ง
Steve suspects they do have addresses, but those addresses are spread out across an extra dimension of time that we can't detect.สตีฟสงสัยว่าพวกเขาจะมีที่อยู่ แต่ที่อยู่เหล่านี้จะกระจายออกไป ข้ามมิติพิเศษของเวลา

spread out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
[pī, ㄆㄧ, 披] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out
[bǎi, ㄅㄞˇ, 捭] spread out; to open
[tān, ㄊㄢ, 摊 / 攤] spread out; vendor's stand

spread out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 定置網) place where a stationary fishing net is spread out
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend
敷く(P);布く[しく, shiku] (v5k) (1) to spread out; to lay out; (2) to take a position; (3) (See 法令を敷く) to impose widely (e.g. over a city); (P)
豁然[かつぜん, katsuzen] (n,adj-t,adv-to) spread out; broad; all of a sudden
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P)

spread out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
แบะ[v.] (bae) EN: spread out ; open wide ; split open FR:
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
แบหลา[v.] (baēlā) EN: lie with legs sprawled out ; lie with legs spread out FR:
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down ; lay ; line (with) FR: recouvrir ; revêtir
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out FR:
เขน[v.] (khēn) EN: spread out FR:
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่ผ้า[v. exp.] (khlī phā) EN: spread out a piece of material ; unfold a piece of material FR:
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnt) EN: unfold a map ; spread out a map FR: dérouler une carte ; déployer une carte
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed FR: répandre ; éparpiller ; disperser ; disséminer ; répartir
นอนแผ่[v. exp.] (nøn phaē) EN: lie with legs spread out FR:
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
แผ่กระจาย[n.] (phaēkrajāi) EN: spread out FR:
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
แพร่ระบาด[v.] (phraērabāt) EN: spread out FR:
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
สะพัด[v.] (saphat) EN: spread out ; widespread FR:
สยาย[v.] (sayāi) EN: undo ; let down ; spread out FR: déployer
ตากตน[v.] (tākton) EN: lie with legs spread out ; sleep with turning face up FR:
แถก[v.] (thaēk) EN: spread out ; open wide FR:
ตระแบ่[v.] (trabaē) EN: spread out ; extend FR:
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajā) EN: scattered ; dispersed ; spread out/around ; strewn about ; distributed around FR: dispersé ; éparpillé ; épars

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spread out
Back to top