ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfurl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfurl*, -unfurl-

unfurl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfurl (vt.) คลี่ออก See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่ Syn. unfold Ops. furl
unfurl (vi.) คลี่ออก See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่ Syn. unfold Ops. furl
unfurling (n.) การคลี่ออก
English-Thai: HOPE Dictionary
unfurl(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลายออก,กางออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง, Syn. unfold
English-Thai: Nontri Dictionary
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกางใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail
การใช้ใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail Syn. การกางใบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will unfurl 1,000 years of Kree justice on Xandar, and burn it to its core!ข้าจะสะสาง หนี้แค้นพันปีของครี กับแซนดาร์ ก่อนเผาให้เกรียมถึงแกน
Also, the proud owner of a massive penis which he loves to unfurl at any given opportunity.และยังเป็นเจ้าของเจ้าโลกขนาดใหญ่ ที่ภูมิใจในตัวเองมาก และเขาก็หาโอกาสเอาออกมาอวดอยู่เสมอ
I mean, just because there's a road unfurling in front of you, doesn't mean you have to take it.ฉันหมายถึง แค่เพียงเพราะ ข้างหน้าพอมีช่องให้เธอเล็ดลอดไปได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องไปตามนั้น

unfurl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)

unfurl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
ขยายใบเรือ[v. exp.] (khayāi bai ) EN: unfurl a sail FR:
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfurl
Back to top