ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roomy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roomy*, -roomy-

roomy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roomy (adj.) กว้าง See also: กว้างใหญ่ Syn. spacious, extensive, ample
English-Thai: HOPE Dictionary
roomy(รูม'มี,รู'มี) adj. มีห้องกว้าง,มีห้องใหญ่มีเนื้อที่มาก,ใหญ่,กว้าง, See also: roomily adv. roominess n., Syn. commodious
English-Thai: Nontri Dictionary
roomy(adj) ใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว้างใหญ่ (v.) be roomy See also: be wide, be spacious Syn. กว้าง, กว้างขวาง Ops. คับแคบ
โปร่งกว้าง (v.) be roomy See also: be broad, be wide, be spacious
โล่งโถง (v.) be roomy See also: be broad, be wide, be spacious Syn. โปร่งกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, it's surprisingly roomy in here.- มีที่ว่างเหลือเยอะจังเลย แปลกจริง
Well, it's not that roomy.ไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นหรอก

roomy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
โล่งโถง[v.] (lōngthōng) EN: be roomy FR:
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; ample ; lax ; loose FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand

roomy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräumig {adj} | geräumiger | am geräumigstenroomy | roomier | roomiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roomy
Back to top