ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capacious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capacious*, -capacious-

capacious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capacious (adj.) ที่สามารถบรรจุได้มาก Syn. spacious, roomy, large
capaciousness (n.) ความกว้างใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
English-Thai: Nontri Dictionary
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A host's brain, however, especially once it's been emptied out, like this poor schmuck, is quite capacious.นอกจากสมองของโฮสต์... โดยเฉพาะเมื่อมันถูกล้างออก เหมือนเจ้าโง่นี่ มันมีพื้นที่ค่อนข้างมาก

capacious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind

capacious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capacious
Back to top