ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commodious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commodious*, -commodious-

commodious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commodious (adj.) กว้างขวาง Syn. roomy, spacious
English-Thai: Nontri Dictionary
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง

commodious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbequemlichheit {f}incommodiousness
lästig {adv}incommodiously
Geräumigkeit {f}commodiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commodious
Back to top