ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

situation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *situation*, -situation-

situation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
situation (n.) สถานการณ์ See also: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง Syn. condition, state, affairs, position, place
English-Thai: HOPE Dictionary
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition
English-Thai: Nontri Dictionary
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
ที่นั่ง (n.) situation See also: condition, status Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ
ภาวะการณ์ (n.) situation See also: event, profile Syn. สภาพการณ์
สถานการณ์ (n.) situation See also: plight, state, circumstances, condition Syn. เหตุการณ์
สภาพการณ์ (n.) situation See also: event, profile
สภาวการณ์ (n.) situation See also: condition Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์
กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma
กู้หน้า (v.) retrieve situation See also: keep one´s face, save one´s face
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา
พะอืดพะอม (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก
ภาวะคับขัน (n.) critical situation See also: emergency period
สภาพเศรษฐกิจ (n.) economic situations
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause difficulties
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause dificulties
เข้ามุม (v.) be in a critical situation See also: be disadvantageous
เห็นท่า (v.) sense a situation See also: get an indication of a situation
เห็นท่า (v.) sense a situation See also: get an indication of a situation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
We cannot tolerate the situationพวกเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อสถานการณ์นั่นได้
There is time to salvage the situationมีเวลาที่จะกอบกู้สถานการณ์
Let me handle it, I'm used to this kind of situation!ขอผมจัดการมันเอง ผมเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม
Now, I'll outline the situation for you.{\cHFFFFFF}Now, I'll outline the situation for you.
Perhaps a coalition between us... can solve this situation without further bloodshed.{\cHFFFFFF}Perhaps a coalition between us... {\cHFFFFFF}can solve this situation without further bloodshed.
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่?
The money's fine. The situation is unacceptable.เงินก็ดี แต่สถานการณ์รับไม่ได้
Are you tellin' me that 200 men against your boy is a no win situation for us?คุณจะบอกผมว่า 200 คนต่อเด็กผู้ชายของคุณเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชนะ
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
The situation has changed.สถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลง
We're in a desperate situation here. We need each other.เราอยู่ในภาวะคับขัน เราต้องการซึ่งกันและกัน..
Now, come on. I mean, really, it's a difficult situation for men, it really is.เป็นสถานการณ์ที่ยากของผู้ชายน่ะ
I hope you understand how serious this situation is.เธอควรจะรู้ว่า นี่เป็นความผิดขั้นอุกฤษฏ์

situation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
国势[guó shì, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, 国势 / 國勢] national strength; situation in a state
选情[xuǎn qíng, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 选情 / 選情] situation of election
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
局面[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, 局面] aspect; phase; situation
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 陷于 / 陷於] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc)
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 形势 / 形勢] circumstances; situation; terrain
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, 情形] circumstances; situation
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, 情况 / 情況] circumstances; state of affairs; situation
家境[jiā jìng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ, 家境] family financial situation; family circumstances
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 形式] form; shape; situation; circumstance
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情势 / 情勢] situation; circumstance
情状[qíng zhuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 情状 / 情狀] situation; circumstances
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 气候 / 氣候] climate; atmosphere; situation
状况[zhuàng kuàng, ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 状况 / 狀況] condition; state; situation
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 对策 / 對策] countermeasure for dealing with a situation
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, 危急] critical; desperate (situation)
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时事 / 時事] current trends; the present situation; how things are going
现实情况[xiàn shí qíng kuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, 现实情况 / 現實情況] current state; current situation
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
灾情[zāi qíng, ㄗㄞ ㄑㄧㄥˊ, 灾情 / 災情] disastrous situation; calamity
疫情[yì qíng, ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ, 疫情] epidemic situation
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, 台阶 / 臺階] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 行情] market price; quotation of market price; the current market situation
小气候[xiǎo qì hòu, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 小气候 / 小氣候] microclimate; fig. local situation
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 况 / 況] moreover; situation
[jú, ㄐㄩˊ, 局] office; situation; classifier for games: match, set, round etc
全局[quán jú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ, 全局] overall situation
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, 透彻 / 透徹] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation)
危局[wēi jú, ㄨㄟ ㄐㄩˊ, 危局] perilous situation
惊涛骇浪[jīng tāo hài làng, ㄐㄧㄥ ㄊㄠ ㄏㄞˋ ㄌㄤˋ, 惊涛骇浪 / 驚濤駭浪] perilous situation
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem
政局[zhèng jú, ㄓㄥˋ ㄐㄩˊ, 政局] political situation
政情[zhèng qíng, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 政情] political situation
态势[tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, 态势 / 態勢] posture; situation

situation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P)
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done)
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation
ホームコメディ;ホームコメディー[, ho-mukomedei ; ho-mukomedei-] (n) home comedy; situation comedy
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
善後処置[ぜんごしょち, zengoshochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
善後対策[ぜんごたいさく, zengotaisaku] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
善後措置[ぜんごそち, zengosochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
嘆かわしい事態[なげかわしいじたい, nagekawashiijitai] (n) deplorable situation
場慣れ;場馴れ[ばなれ, banare] (n,vs) experience; being accustomed (to something); poise in a critical situation
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P)
境涯[きょうがい, kyougai] (n) circumstances; one's situation or lot in life
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation
底割れ[そこわれ, sokoware] (n,vs) situation where the bottom has dropped out
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous)
普遍妥当[ふへんだとう, fuhendatou] (n) universal validity; fitting into any situation
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation
死中[しちゅう, shichuu] (n) fatal situation
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation
無策無為[むさくむい, musakumui] (n) donothingism; do-nothing, plan-nothing (government, etc.); being an idle onlooker taking no steps to meet the situation
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation
状況意味論[じょうきょういみろん, joukyouimiron] (n) {ling} situation semantics
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game
Japanese-English: COMDICT Dictionary
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation
風雲[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation

situation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: FR: la situation s'améliore
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัตภาพ[n.] (attaphāp) EN: personal condition ; personal status ; personal situation ; personal circumstances FR:
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ดูลาดเลา[v. exp.] (dū lātlao) EN: size up the situation FR:
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukcho) EN: emergency FR: situation critique [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
เหตุการณ์คับขัน[n. exp.] (hētkān khap) EN: critical situation ; tight situation FR:
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøn) EN: international situation FR: situation internationale [f] ; situation mondiale [f]
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน[n. exp.] (hētkān mai ) EN: FR: situation imprévue [f]
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause ; affair FR: événement [m] = évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การประเมินสถานการณ์[n. exp.] (kān pramoēn) EN: FR: évaluation de la situation [f]
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
เข้ามุม[v. exp.] (khao mum) EN: get into a corner ; be in a critical situation FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
ควบคุมสถานการณ์[v. exp.] (khūapkhum s) EN: control the situation FR: contrôler la situation
ควบคุมสถานการณ์ไว้[v. exp.] (khūapkhum s) EN: master the situation ; be in control of the situation FR:
ความคับขัน[n.] (khwām khapk) EN: FR: situation critique [f]
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
กรณี[n.] (køranī = ka) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กู้หน้า[v.] (kūnā) EN: save face ; save one's face ; retrieve situation FR: sauver la face
กู้สถานการณ์[v. exp.] (kū sathānak) EN: defuse a situation ; retrieve a situation FR: sauver la situation
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
เหมาะสมกับภาวะ[X] (mǿsom kap p) EN: FR: adapté à la situation ; adapté aux circonstances
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; embauche [f] ; job (fam.) [m] ; situation [f] ; tâche [f] ; poste [m] ; fonction [f] ; business [m] (fam.)
พะอืดพะอม[v.] (pha-eūt-pha) EN: be in a difficult situation FR:
พะอืดพะอม[adj.] (pha-eūt-pha) EN: in a difficult situation ; in a dilemma ; hard to deal with FR:
ภาวะ[n.] (phāwa) EN: condition ; state ; position ; circumstances ; status FR: condition [f] ; état [m] ; situation [f] ; effet [m]
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile FR: situation [f] ; contexte [m]
ภาวะวิกฤต[n. exp.] (phāwa wikri) EN: crisis FR: situation de crise [f] ; état de crise [m] ; crise [f]
พลิกผัน[n.] (phlikphan) EN: sudden turn of events ; upset ; sudden reversal (of) FR: renversement de situation [m]
ปลงสังขาร[v.] (plongsangkh) EN: contemplate death ; speculate about the body ; accept one's situation FR:
รูปการณ์[n.] (rūpkān) EN: circumstance ; case ; condition ; situation ; overall picture ; the way things have shaped up FR:
สร้างสถานการณ์[n.] (sāngsathāna) EN: create a situation FR:
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]
สภาพการณ์[n.] (saphāpkān) EN: situation ; circumstances ; event FR: situation [f]

situation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlegenheit {f}awkward situation
Katastrophenfall {m}disaster situation
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief
Fehlerkonstellation {f}error situation
Sachlage {f}factual situation
Krise {f}; böse Situation
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation
Lage {f}; Situation
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders
Aktualität {f}relevance to the current situation
Absatzlage {f}sales situation
gespannte Lage {f}tense situation
Wetterlage {f}weather situation
Deadlock {m}; Deadlock-Situation
Lagedarstellung {f}situation report
Situation {f} | Situationen
Situationskomik {f} | Situationskomiken
Verkehrslage {f}situation on the roads
Slapstick {m}; grotesker Gag; Situationskomik

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า situation
Back to top